Tài khoản Ngân hàng của 4U shop:

Chủ Tài khoản: TRẦN QUỐC THÁI

Vietcombank: Chi nhánh 3 tháng 2, Quận 11 – Số TK: 0511003867158

Nội dung: [Tên khách hàng] + [Số điện thoại]